نقش طرح‌واره‌ی ناسازگار اولیه در پیش‌بینی افسردگی، اضطراب و فشار روانی در نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی و مشاور تحصیلی، آموزش و پرورش شهرستان نوشهر

چکیده

مقدمه: طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با نشانه‌های مختلفی در نوجوانان ازجمله مشکلات روان‌شناختی ارتباط دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش طرح‌واره‌ی ناسازگار اولیه در پیش‌بینی افسردگی، اضطراب و فشار روانی نوجوانان بود.
روش: روش پژوهش همبستگی بود. در این پژوهش 351 دانش‌آموز دختر و پسر مقطع متوسطه‌ی شهرستان نوشهر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. از پرسشنامه‌ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه (یانگ، 1997)، مقیاس افسردگی- اضطراب- فشار روانی (فرم کوتاه لاویبوند و لاویبوند، 1955) برای گردآوری داده‌ها استفاده شد
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که طرح‌واره‌ی ناسازگار اولیه با افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان رابطه‌ی مثبت معنی‌داری دارد(01/0P<). نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که 28 درصد از واریانس افسردگی، 31 درصد از واریانس اضطراب و 32 درصد از واریانس فشار روانی از طریق طرح‌واره‌ی ناسازگار اولیه تبیین می‌شود.  
نتیجه‌گیری: طرح‌واره‌ی ناسازگار اولیه، نقش مهمی در پیش‌بینی افسردگی، اضطراب و فشار روانی نوجوانان ایفا می‌کند. نتایج تلویحات مهمی در توجه به نقش طرح‌واره‌ی ناسازگار اولیه در مشکلات روانشناختی نوجوانان دارد.

کلیدواژه‌ها