اثربخشی مهارت‌های مثبتاندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان دختر کم‌شنوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

2 استادیار، گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

3 کارشناس کودکان استثنائی، دانشگاه تهران

4 استادیار،گروه روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

5 استادیار، گروه ژنتیک، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

6 استادیار، گروه آمار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

چکیده

مقدمه: آسیب شنوایی می‌تواند کیفیت زندگی نوجوانان کم‌شنوا را تحت تأثیر قرار دهد و به انزوای اجتماعی و افسردگی منجر شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر افزایش شادکامی نوجوانان دختر کم‌شنوا بود.
روش: روش پژوهش از نوع آزمایشی (طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل) بود. از میان دانش‌آموزان دختر کم‌شنوای دبیرستانی واقع در جنوب تهران، 24 دختر به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه‌ تحت آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی شادکامی آکسفورد  و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر افزایش شادکامی دختران کم‌شنوا تأثیر معنا‌داری داشته است (01/0>p).
نتیجه‌گیری: آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی روش مناسبی جهت مداخلات روانشناختی در نوجوانان دختر کم‌شنوا است.

کلیدواژه‌ها