نقش کنترل توجه و عدم تحمل آشفتگی در پیش‌بینی رفتارهای برونی‌سازی شده‌ی کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

3 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مقدمه: رفتارهای برونی‌سازی شده، الگوهای رفتاری غیرانطباقی هستند که در رفتار بیرونی کودک ظاهر شده و نمایانگر عمل منفی کودک در محیط می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میزان کنترل توجه و عدم تحمل آشفتگی در پیش‌بینی رفتارهای برونی‌سازی‌شده کودکان مقطع ابتدایی انجام گرفته است.
روش: روش این پژوهش همبستگی بود. تعداد 180 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و مقیاس­های کنترل توجه (دیریبری و رید،2002) و عدم تحمل آشفتگی (سیمونز و گاهر،  2005) را تکمیل کردند. سپس مادران این دانش‌آموزان به مقیاس نشانه­های مرضی کودک (گادو و اسپیرافکین، 1994) پاسخ دادند. سرانجام داده‌ها با استفاده از آزمون­های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند­گانه تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که رفتارهای برونی­سازی شده با کنترل توجه، تمرکز توجه و تغییر توجه ارتباط منفی دارد؛ امّا این رفتارها با  عدم تحمل، ارزیابی پایین و جذب پایین ارتباط مثبت داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 27 درصد از کل واریانس رفتارهای برونی‌سازی شده‌ی کودکان به وسیله‌ی کنترل توجه و 7 درصد آن به وسیله‌ی عدم تحمل آشفتگی تبیین می‌شود.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج می‌توان نتیجه گرفت که ناتوانی در کنترل توجه و توانایی کمتر در تحمل آشفتگی نقش مهمی در رفتارهای برونی‌سازی شده‌ی کودکان دارد.

کلیدواژه‌ها