اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر بر اساس شیوه‌های فرزندپروی پدر و مادر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد بروجن

3 دانشجوی دکتری روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: شیوه‌های متفاوت فرزندپروری پدر و مادر با سلامت نوجوانان مرتبط است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر بر اساس شیوه‌های فرزندپروری پدر و مادر بود.
 روش: روش پژوهش علّیمقایسه‌ای بود. یک نمونه‌‌ی 396 نفری از دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-88 به صورت خوشه‌ای انتخاب شدند. آنان پرسشنامه‌های شیوه‌ی فرزندپروری و مقیاس‌های اضطراب و افسردگی بک را تکمیل نمودند. با در نظر گرفتن شیوه‌ی فرزندپروری پدر و مادر، سنخ فرزندپروری خانواده استخراج شد و میزان اضطراب و افسردگی نوجوانان در سنخ‌های مختلف با روش تحلیل واریانس یک راهه مورد مقایسه قرارگرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که داشتن حداقل یک والد مقتدر، یا پدر و مادر هردو آسان‌گیر، اضطراب و افسردگی پایین و بی‌اعتنایی هردو والد، اضطراب و افسردگی بالای نوجوانان را به همراه دارد. همچنین در فرزندپروری‌های دربرگیرنده‌ی یک والد بی‌اعتنا، بی‌اعتنایی مادر افزایش اضطراب و افسردگی نوجوانان را به دنبال دارد.
نتیجه‌گیری: افسردگی و اضطراب پایین‌تر، حاصل کنترل مطلوب هردو والد یا حداقل یکی از آنها بر نوجوان است؛ در حالی که پیامدهای نامطلوب‌، حاصل حداقل کنترل و یا تضاد آشکار پدر و مادر است.

کلیدواژه‌ها