مقایسه‌ی پردازش هیجانی در نوجوانان پسر با و بدون اختلال نافرمانی مقابله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد آیت‌اله آملی

3 دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: پردازش هیجانی، از عوامل تأثیرگذار در اختلالات رفتار ایذایی است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی پردازش هیجانی در نوجوانان پسر با و بدون اختلال نافرمانی مقابله‌ای در شهرستان آمل بود.
روش: روش پژوهش از نوع علّی ـ مقایسه­ای بود. نمونه‌ی پژوهش، 18 نوجوان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای و 18 نوجوان بدون اختلال نافرمانی مقابله‌ای در شهرستان آمل بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از مقیاس خودگزارشی مشکلات رفتاری نوجوانان آخنباخ (1991) و مقیاس پردازش هیجانی نسخه کوتاه (باکر و همکاران، 2010) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که نوجوانان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای، از عدم تنظیم هیجانی، نشانه‌های عدم پردازش هیجانی و پردازش هیجانی مختل بیشتری نسبت به نوجوانان بدون اختلال نافرمانی مقابله‌ای برخوردار بودند.  
نتیجه‌گیری: نتایج، نقش مهمی در توجه به کارکرد پردازش هیجانی مختل در نوجوانان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها