تنظیم شناختی هیجان و ترس از ارزیابی در نوجوانان دختر دارای نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده

مقدمه: تنظیم هیجان نقش مهمی در ترس از ارزیابی در نوجوانان دارد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه­ی تنظیم­شناختی هیجان و ترس از ارزیابی­ در نوجوانان دختر دارای نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی و بهنجار می­باشد.
روش: روش تحقیق، نوع علّی­ـ مقایسه­ای بود. نمونه­ی این پژوهش شامل 100 دانش­آموز دختر دارای نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی و 100 دانش­آموز دختر بهنجار در شهر پاوه بود که با روش نمونه‌گیری خوشه­ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها، از مقیاس اضطراب اجتماعی کودکان و نوجوانان، پرسشنامه­ی تنظیم­شناختی هیجان، مقیاس ترس از ارزیابی منفی و مقیاس ترس از ارزیابی مثبت استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که راهبردهای منفی تنظیم­شناختی ترس از ارزیابی­ در دختران دارای نشانه­های اختلال اضطراب اجتماعی بیشتر و راهبردهای مثبت تنظیم‌شناختی هیجان کمتر از گروه کنترل بوده است. بر اساس نتایج رگرسیون چندمتغیری، تنظیم­شناختی هیجان و ترس از ارزیابی، 43 درصد از واریانس نشانه­های اختلال اضطراب اجتماعی را در دانش­آموزان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی تبیین می­کند.
نتیجه‌گیری: این یافته­ها بیان می­کنند که تنظیم­شناختی هیجان و ترس از ارزیابی،­ بر اختلال اضطراب اجتماعی تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها