اثربخشی روان درمانی مذهبی بر کاهش نشانه های وسواس، اضطراب و افسردگی در نوجوانان مبتلا به وسواس فکری‌ـ‌ عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

5 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان

6 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقدمه: نوجوانان مبتلا به اختلال وسواسی­ـعملی، از مشکلات روانشناختی بسیاری در رنج هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روان‌درمانی مذهبی بر کاهش علائم وسواس، اضطراب و افسردگی نوجوانان مبتلا به وسواس فکری­ـ عملی بود.  
روش: روش پژوهش، شبه­آزمایشی (پیش‌آزمون­ـ پس‌آزمون با گروه کنترل) بود.       با روش نمونه‌گیری در دسترس، 56 نوجوان مبتلا به اختلال وسواس فکری­ـعملی در رشت به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل گماشته شدند. گروه‌های آزمایش، در هشت جلسه‌ی روان‌درمانی مذهبی شرکت کردند. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس‌های پایبندی مذهبی، وسواس فکری­ـ عملی و افسردگی و اضطراب از پرسشنامه­ی افسردگی، اضطراب و استرس 21  استفاده شد. داده‌ها با تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که روان­درمانی مذهبی، بر کاهش نشانه­های وسواس و افسردگی (در هر دو جنس) و اضطراب (تنها در گروه دختران) مؤثر است (05/0>p).  
نتیجه‌گیری: روان‌درمانی مذهبی می‌تواند در بهبود اختلال وسواس، اضطراب و افسردگی در نوجوانان مبتلا به وسواس فکری­ـ عملی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها