اثربخشی آموزش مهارتهای مدیریت کودک در بهبود سلامت عمومی مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 استاد گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز

3 دبیر آموزش و پرورش، همدان

چکیده

مقدمه: والدین کودکان بیش­فعال، بخصوص مادران آنها، با استرس شدیدی مواجه بوده و دچار مشکلات روانشناختی می‌گردند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های مدیریت کودک در بهبود سلامت عمومی مادران کودکان مبتلا به ADHD بوده است.
روش: روش پژوهش، آزمایشی (طرح پیش­آزمون­ـ پس آزمون با گروه کنترل) بود.  بدین منظور، 24 نفر از مادران کودکان مبتلا به ADHD به صورت در دسترس انتخاب شده و به ­صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.گروه آزمایش در 9 جلسه­ی آموزش مهارت­های مدیریت کودک شرکت کردند. برای ارزیابی سلامت عمومی، از پرسشنامه­ی سلامت عمومی (28-GHQ) استفاده شد. داده­ها با تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که آموزش مهارت­های مدیریت کودک، بر سلامت عمومی مادران، سازگاری اجتماعی و تقلیل اضطراب و افسردگی مادران اثربخش بوده است (05/0>p).
نتیجه‌گیری: نتایج تلویحات مهمی برای کاهش مشکلات روان­شناختی مادران دارای کودکان مبتلا به  ADHDوجود دارد.

کلیدواژه‌ها