اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سعید آریاپوران

روانشناسی استادیار دانشگاه ملایر

s.ariapooranmalayeru.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد نریمانی

روانشناسی استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

narimaniuma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس ابوالقاسمی

روانشناسی استاد، دانشگاه گیلان

abolghasemi_44yahoo.com

دکتر رسول روشن چسلی

روانشناسی دانشیار، دانشگاه شاهد تهران

rasolroshanyahoo.com

دکتر نجمه حمید

روانشناسی دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

dr_najmehhamidyahoo.com

دکتر سید موسی کافی

روانشناسی استاد، دانشگاه گیلان

mosakafieyahoo.com

دکتر جلیل باباپور خیرالدین

روانشناسی دانشیار، دانشگاه تبریز

babapourjyahoo.com

دکتر محمد عسگری

روانشناسی دانشیار، دانشگاه ملایر

drmasgari423gmail.com