اصول اخلاقی انتشار مقاله

بسمه تعالی

 

ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ جهت چاپ در دوفصلنامه‌ی روانشناسی بالینی کودک و نوجواندانشگاه ملایر

 

 

ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم دوفصلنامه‌ی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻼﯾﺮ

 

ﺑﺎ ﺳﻼم

 اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‌ی ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان

 «.....................................................……………………………......……»

ﺻﺤﺖ ﮐﻠﯿﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺗأﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮم ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ‌ی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺠﻼت دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه، ﯾﺎ ﻗﺒﻼً درﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه و ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دوفصلنامه‌ی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻼﯾﺮ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ‌ی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪی دﮐﺘﺮا اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ، اساتید راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‌ی ﻣﺴﺌﻮل:

ﺗﺎرﯾﺦ و امضا