بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

چ

ح

خ

ر

  • رستمی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
  • رستم‌اوغلی، زهرا [1] کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی
  • رضاپور، زهرا [1] کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

ز

س

ش

ف

ق

ک

گ

م

ن

ی