روانشناسی بالینی کودک و نوجوان (BJCCAP) - فرایند پذیرش مقالات