اثربخشی بازی‌‌درمانی گروهی بر کاهش علائم اختلال نارسایی توجه کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه پیام نور

3 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه پیام نور کنگاور

چکیده

مقدمه: از میان اختلالات دوران کودکی، اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی، از شایع‌ترین نقائص روان‌شناختی است، که در دوره‌ی کودکی ( قبل از 7 سالگی ) تشخیص داده می‌شود.  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی درمانی گروهی برکاهش علائم اختلال نارسایی توجه در کودکان پسر دبستانی بود.  
روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی (طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون) با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، 16 دانش‌آموز پسر دبستانی شهرکنگاور انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه، به صورت تصادفی جایگزین شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ی نارسایی توجه جردن جمع‌آوری شدند. در طی دوازده جلسه به صورت هفتگی بازی‌درمانی گروهی بر روی گروه آزمایش اعمال گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق روش تحلیل کوواریانس صورت گرفت.
یافته‌ها:  نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن بود که بازی‌درمانی گروهی درگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری باعث کاهش علائم اختلال نارسایی توجه شده است (05/0>p).  
نتیجه‌گیری: با توجه به دست‌آوردهای این بررسی، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که  مداخله به شیوه‌ی بازی‌درمانی گروهی جهت کاهش علائم اختلال نارسایی توجه کودکان دبستانی اثربخش خواهد بود.

کلیدواژه‌ها