راهنمای نویسندگان

پژوهشگران باید توجه داشته باشند که رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

مقاله باید در قالب گزارش یک پژوهش علمی و مبتنی بر ملاحظات روش‌شناختی جدید تدوین شود.

مقاله­ی تایپ شده در محیط word (2010) با قلم زر 14 و حداکثر در 15 صفحه(20 سطری) با حاشیه‌ی 5/2 و فاصله‌ی خطوط 2/1باشد.

عنوان مقاله و نام نویسنده(گان) به زبان فارسی و انگلیسی همراه با رتبه­ی علمی، محل کار، نشانی کامل، تلفن (لزوماً نویسنده‌ی مسئول)، آدرس پست الکترونیکی(لزوماً نویسنده‌ی مسئول) در صفحه­ای مجزا از متن اصلی نوشته شود.

دو فایل از مقاله (یک فایل با ذکر مشخصات و یک فایل بدون ذکر مشخصات نویسندگان) به آدرس پست الکترونیکی مجله (psychology@malayeru.ac.ir) ارسال شود.

 چکیده­ی مقاله حدأکثر در 150 تا 200 واژه به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود. لازم به ذکر است که چکیده‌ی مقاله باید دارای قسمت‌هایی از قبیل مقدمه، روش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و کلیدواژه‌ها باشد.

 کلیدواژه‌ها (3 تا 6 واژه) در پایان چکیده­های فارسی و انگلیسی ذکر شود.

اصل مقاله شامل مقدمه (بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش، ضرورت (کوتاه در انتهای مقاله) اهداف، سؤالات و یا فرضیه­های پژوهش)، روش(جامعه‌ی آماری، اندازه­ی نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار پژوهش، نحوه‌ی اجرا و روش پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها)، نتایج(جداول، نمودارها و نتایج حاصل از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی حداکثر 5 جدول)، بحث و نتیجه­گیری (بحث روی نتایج پژوهش و مقایسه با نتایج قبلی و تبیین یافته­ها، بیان محدودیت­ها و پیشنهادها) و منابع باشد.

منابع مورد استفاده به ترتیب الفبایی نام خانوادگی براساس ضوابط APA در پایان مقاله به صورت زیر تنظیم شود:

  • کتاب (تالیف): نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان (ایتالیک شود). نوبت چاپ، محل چاپ، نام ناشر.
  • کتاب (ترجمه): نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار به لاتین). عنوان (ایتالیک شود). نام و نام‌خانوادگی مترجم (سال انتشار به فارسی)، نوبت چاپ، محل چاپ، نام ناشر.
  • مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله (ایتالیک شود)، دوره، شماره، صفحه.
  • گزارش تحقیق یا پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان (پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد یا رساله‌ی دکتری یا گزارش تحقیق). نام سازمان یا دانشگاه. فقط عنوان ایتالیک شود.
  • سمینار یا کنفرانس: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله (ایتالیک شود). نام سمینار یا کنگره، محل برگزاری، صفحه.

 در متن مقاله هرجا که لازم است نام خانوادگی مؤلف و سال انتشار در داخل پرانتز نوشته شده و معادل خارجی اصطلاح و اسامی لاتین در پاورقی آورده شود. لازم به ذکر است که در متن مقاله در بار اول، نام خانوادگی تمام همکاران آورده شود و در بار دوم، نام خانوادگی نفر اول و «و همکاران» آورده شود.

ملاحظات

مقاله­ی ارائه شده باید بر اساس اصول و قواعد جدید زبان فارسی تنظیم شده باشد.

مقاله­ی ارائه شده نباید قبلاً در هیچ نشریه­ای ‌چاپ یا به نشریه‌ی دیگر ارسال شده باشد.

ارسال تعهدنامه‌ی کتبی از طرف نویسنده‌ی مسؤول مبنی بر عدم ارایه‌ی مقاله به مجلات دیگر به صورت جداگانه الزامی است.

مجله در ویرایش، اصلاح و هم­آهنگ‌سازی اصطلاحات علمی و یا تغییرهای ضروری مقاله آزاد است.

مجله در قبول یا رد مقالات دریافت شده آزاد است.

مسئولیت درستی هر مقاله به عهده­ی نویسنده (گان) خواهد بود.

مقالات دریافت شده به هیچ عنوان بازگردانده نمی‌شوند.

ترتیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر هیأت تحریریه‌ی مجله خواهد بود.

 

نشانی:

همدان، ملایر، کیلومتر 4 جاده‌ی اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روانشناسی،

صندوق پستی: 95863-65719

تلفن:  08512355462 و08513339841

پست الکترونیکی مجله:  psychology@malayeru.ac.ir