ارتباط نظارت والدین با خطرپذیری در بین نوجوانان دختر و پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: خطرپذیری رفتارهای پرخطر در دوره­ی نوجوانی افزایش یافته است. هدف پژوهش حاضر، ارتباط نظارت والدین با خطرپذیری در بین نوجوانان دختر و پسر بود.
 روش: روش تحقیق همبستگی بود. از بین دانش­آموزان شهرستان شهرضا در استان اصفهان، 203 نوجوان پسر و دختر 18ـ11 ساله به روش نمونه­گیری خوشه­ای مرحله­ای انتخاب شدند. پرسشنامه­ی  محقق­ساخته­ی نظارت والدین و پرسشنامه­ی خطرپذیری برای جمع‌آوری داده­ها مورد استفاده قرار گرفت. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون  tمستقل مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که رابطه­ی منفی و معناداری بین نظارت والدین (فرم والدین و نوجوان) با خطرپذیری نوجوانان وجود دارد. نتایج t مستقل نشان داد که مصرف مواد، نوشیدن الکل و رابطه­ی جنسی در نوجوانان پسران بیشتر از دختران بوده است.
نتیجه‌گیری: نظارت والدین می­تواند در کاهش و پیشگیری از رفتارهای پرخطر مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها